Garantie

Onze werkzaamheden worden onder garantie uitgevoerd. In principe geldt een garantietermijn voor een periode van 5 jaar. Afhankelijk van de gebruikte producten en de huidige staat van het te schilderen werk kan er soms 7 jaar garantie gegeven worden. Buitenschilderwerk wordt ook sterk beïnvloed door de staat van het binnenschilderwerk. Wij zullen u altijd informeren en een zo goed mogelijk advies af geven. Wij zijn aangesloten bij het Bedrijfschap Schildersbedrijf en bij de Geschillencommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijven. 

De normale garantievoorwaarden die ook voor de 3-hoeks garantie gelden gelden ook voor een normale garante met uitzondering van tussenkomst en advies verfleverancier.

3-Hoeks garantie

Deze garantie houdt het volgende in:

 • Het schildersbedrijf en de verffabrikant geven gezamenlijk de garantie:
 • dat het door ons met producten van de verffabrikant uitgevoerde werk voldoende bescherming zal blijven bieden tegen aantasting van de ondergrond door invloeden van buiten (met uitzondering van mechanische oorzaken) gedurende de garantie termijn.
 • dat garantiegevers zullen zorgdragen voor herstel, mochten er onvoorzien toch gebreken aan het schilderwerk optreden. Uitgedrukt in percentages van de  aanneemsom, respectievelijk van de prijs van het werk (excl. BTW) is het aandeel van de garantiegevers in de kosten van dit herstel als volgt gemaximeerd:
  • in alle gevallen in het eerste jaar 100%.
  • bij een garantie duur van twee jaar: het tweede jaar 50%.
  • bij een duur van drie jaar: het tweede jaar 65%, het derde jaar 35%.
  • bij een duur van vier jaar: het tweede jaar 75%, het derde jaar 50%, het vierde jaar 25%.
  • bij een duur van vijf jaar: het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40%, het laatste jaar 20%.

Door de verffabrikant wordt de kwaliteit van de geleverde verfproducten en de juistheid van het uitgebrachte schriftelijk technisch advies gegarandeerd.

Het schildersbedrijf staat in voor de kwaliteit van het schilderwerk, voor wat betreft de vakkundige verwerking van de toegepaste materialen en een juiste behandeling van de ondergrond.